Regulamin I Polityka Prywatnosci

Regulamin I Polityka Prywatnosci §1

Serwis Golfmania.pl, jest serwisem społecznościowym umożliwiającym swoim użytkownikom między innymi: a) stworzenie profilu dostępnego publicznie, b) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, c) wymianę informacji, komentarzy i poglądów, d) korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie, e) publikowania i udostępniania w serwisie innym zarejestrowanym użytkownikom własnych materiałów i informacji, f) możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum, g) wysyłania wiadomości prywatnych do innych użytkowników, h) tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych użytkowników.

§2

1. Dostęp do serwisu Golfmania.pl jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
2. Informacja o zaproszeniu od zarejestrowanego użytkownika zostaje przekazana na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Informacja pochodzi od administratora serwisu Golfmania.pl i zawiera stosowny odnośnik do niniejszego regulaminu oraz niepowtarzalny ciąg klucza rejestracyjnego, koniecznego do rejestracji nowego użytkownika serwisu.

§3

1. Dostęp do serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
1) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Golfmania.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
3) potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Golfmania.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
3.Każdy użytkownik serwisu Golfmania.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.

§4

1. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu Golfmania.pl:
- nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
- umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu,
- korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych użytkowników,
- wyrażania swoich opinii na forach,
- tworzenia grup tematycznych,
- umieszczania w serwisie ogłoszeń,
- odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,
- dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami na temat wydarzeń,

§5

1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis Golfmania.pl w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest Smart Marketing Solutions z siedzibą w Warszawie, pl. Inwalidów 10 lok. 1118 - właściciel i administrator serwisu Golfmania.pl. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych firmy Smart Marketing Solutions z siedzibą w Warszawie, pl. Inwalidów 10 lok. 118.
2. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.

§6

1. Serwis Golfmania.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu Golfmania.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis Golfmania.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§7

1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie Golfmania.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
2. Użytkownik udziela serwisowi Golfmania.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu Golfmania.pl - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu.
3. Użytkownik serwisu Golfmania.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§8

1. Każdy z użytkowników serwisu Golfmania.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
2) przekazywanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
3) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
5) bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
6) zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety.
3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
4. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§9

1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis Golfmania.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
2. W uzasadnionych przypadkach Serwis Golfmania.pl zastrzega możliwość usunięcia użytkownika z serwisu, czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie użytkownikowi dostępu do serwisu.

§10

1. Serwisowi Golfmania.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
2. Serwis Golfmania.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§11

1. Serwis Golfmania.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników.
2. Serwis Golfmania.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie przez użytkowników informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
3. Serwis Golfmania.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

§12

1. Serwis Golfmania.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Umieszczone w serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nienależące do właściciela serwisu i niebędące jego produktami, usługami i informacjami nie są objęte gwarancją Golfmania.pl, co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
2. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne produktów oferowanych przez użytkowników i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§13

1. Serwis Golfmania.pl nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
2. Serwis Golfmania.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§14

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2008 r.

Dodaj komentarz