Regulamin Konkursu Fotograficznego Golfmania

Regulamin Konkursu Fotograficznego Golfmania

1. Konkurs fotograficzny organizowany jest przez wydawcę magazynu „Golfmania” firmę Smart Marketing Solutions, z siedzibą w Warszawie przy pl. Inwalidów 10 lok. 118, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 108381, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, NIP: 113-070-14-28.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w podanym terminie (liczy się data stempla pocztowego) nadeślą autorskie prace oraz spełnią warunki konkursu określone w regulaminie. Do konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Smart Marketing Solutions.

3. Konkurs został ogłoszony przez „Golfmanię”. Prace autorskie należy przesyłać do dnia 30.10.2008 r. Zakończenie konkursu i ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi w grudniu 2008 r.

4. Zadaniem konkursowym jest nadesłanie autorskich zdjęć wywołujących u autora skojarzenia z golfem. Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach:
Fotograficy profesjonaliści
Fotograficy amatorzy

Za profesjonalistę uważa się osobę zajmującą się fotografią zawodowo, tzn. prowadzącą czynną działalność zawodową w dziedzinie fotografii, np. w formie działalności gospodarczej lub zatrudnienia na stanowisku fotografa.

5. Każda praca może składać się z jednego zdjęcia lub serii zdjęć. Uczestnik może przesłać najwyżej 8 prac składających się z jednego zdjęcia lub serii zdjęć. Przesłane na konkurs prace mogły być wcześniej publikowane.

6. Format prac – do wyboru:

- zdjęcia czarno-białe i barwne – format nie mniejszy niż 10x15

- przeźrocza 24x36 mm oprawione w ramki 5x5 cm

- wydruki komputerowe z fotografii cyfrowych – format preferowany A4

7. Każde zdjęcie należy na odwrocie, a przeźrocza na ramce, opatrzyć nazwą kategorii, tytułem pracy
i ponumerować.

8. Autor zdjęć musi podać: imię i nazwisko, aktualny adres, nr telefonu, adres e-mail oraz tytuł pracy.

9. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatora. Komisja wybierze najciekawsze prace do dnia 17.11.2008 r., a ich autorom zostaną przyznane nagrody.
Członkowie komisji przyznają nagrody w każdej kategorii na podstawie zasad w uchwalonym przez siebie regulaminie działań.
Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród.

10. Nagrody w konkursie

Nagrody pieniężne zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) będą pomniejszone o 10% wartości brutto.
Nagrody zostaną przekazane laureatom najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

11. Wyniki konkursu oraz najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach magazynu "Golfmania" oraz
w mediach partnerskich. Organizatorzy mają prawo wykorzystać nadesłane prace do własnych celów promocyjnych.

12. Z chwilą przyznania nagród autorom zwycięskich prac, o których mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu, organizator i sponsor konkursu otrzymuje prawo do wykorzystania nagrodzonych prac we własnej działalności, w tym działalności promocyjnej i reklamowej, na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie rozstrzygnięcia konkursu. Laureaci konkursu zobowiązują się, że nie będą wykonywali praw osobistych do prac w sposób sprzeczny z interesem organizatora ani bez
porozumienia z nim.

13. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs za wyjątkiem przeźroczy oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie nadsyłanych prac drogą pocztową.

14. Nadesłanie autorskiego fotoreportażu przez uczestnika konkursu pod wskazany adres oznacza, że wyraża on zgodę na opublikowanie swojej pracy oraz personaliów na liście wygranych, w sytuacji gdy stanie się laureatem konkursu.
Uczestnik konkursu jednocześnie oświadcza, że nadesłana praca jest jego autorstwa, a prawo
do rozporządzania nią nie jest w żaden sposób ograniczone prawami osób trzecich.

15. Prace autorskie należy przesyłać pod adresem:
Smart Marketing Solutions
Pl. Inwalidów 10 lok.118
01-552 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Prace autorskie można zgłaszać do konkursu za pośrednictwem serwisu Golfmania.pl lub przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcja@golfmania.pl.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz